Orange Belt - (9th Kodomo)

Kihon:

1. Jodan OI TSUKI x 3 Mawatte & repeat
2. Chudan OI TSUKI x 3 Mawatte & repeat
3. Jodan AGE UKE x 3 Forward, x 3 Backward
4. Chudan SOTO UKE x 3 Forward, x 3 Backward
5. Chudan MAE GERI x 3 Mawatte & repeat
6. Jodan MAE GERI x 3 Mawatte & repeat

Kumite:

SANBON KUMITE

Kata:

TAIKYOKU SHODAN View Video