Purple Belt - (5th Kyu)

Kihon

1. SANBON TSUKI (starting left side) x 5 Forward
2. (starting right side)
AGE UKE, GYAKU TSUKI, URAKEN UCHI (Soto Uke-No-Kamae)
SOTO UKE, YOKO EMPI, OTOSHI URAKEN, GYAKU TSUKI (Uchi Uke-No-Kamae)
UCHI UKE, KIZAME TSUKI, GYAKU TSUKI (Gedan Barai-No-Kamae)
GEDAN BARAI, same hand URAKEN UCHI, GYAKU TSUKI (Shuto-No-Kamae)
SHUTO UKE (Kokutsu dachi), MAE ASHI MAE GERI, NUKITE (Zenkutsu Dachi)

x 1 Backward
x 1 Backward
x 1 Backward
x 1 Backward
x 1 Backward
3. SANBON TSUKI (starting right side) x 5 Forward
4. (starting left side)
AGE UKE, GYAKU TSUKI, URAKEN UCHI (Soto Uke-No-Kamae)
SOTO UKE, YOKO EMPI, OTOSHI URAKEN, GYAKU TSUKI (Uchi Uke-No-Kamae)
UCHI UKE, KIZAME TSUKI, GYAKU TSUKI (Gedan Barai-No-Kamae)
GEDAN BARAI, same hand URAKEN UCHI, GYAKU TSUKI (Shuto-No-Kamae)
SHUTO UKE (Kokutsu dachi), MAE ASHI MAE GERI, NUKITE (Zenkutsu Dachi)

x 1 Backward
x 1 Backward
x 1 Backward
x 1 Backward
x 1 Backward
5. OI TSUKI Jodan, GYAKU TSUKI Chudan x 4 Forward
6. SHUTO UKE (Kokutsu Dachi), MAE ASHI MAWASHI GERI, NUKITE (Zenkutsu Dachi) x 4 Backward
7. MAE ASHI MAE GERI Chudan, MAE GERI Jodan x 4 Forward
8. YOKO GERI KEAGE (From zenkutsu dachi) x 2 Mawatte & rpt
9. YOKO GERI KEKOME (From zenkutsu dachi) x 2 Mawatte & rpt
10. MAWASHI GERI Jodan x 4 Mawatte & rpt
11. USHIRO GERI x 4 Mawatte

Kumite:

HACHI HO KUMITE  (from Shizentai)

Left side then right side start. Examiner to give first start command only

SEME WAZA UKE WAZA
OI TSUKI Jodan Straight back AGE UKE, GYAKU TSUKI in Zenkutsu dachi
OI TSUKI Jodan 45º outside SOTO UCHI KOME, GYAKU TSUKI
OI TSUKI Jodan 45º inside FURRE AGE UKE, GYAKU TSUKI in zenkutsu dachi
OI TSUKI Chudan Straight back OTOSHI UKE in kiba dachi, URAKEN UKE, GYAKU TSUKI in zenkutsu dachi
OI TSUKI Chudan 45º inside UCHI UKE, KIZAME TSUKI, GYAKU TSUKI in zenkutsu dachi
OI TSUKI Chudan 45º outside SOTO UKE, URAKEN UCHI, GYAKU TSUKI
MAE GERI Chudan 45º inside GEDAN BARAI, GYAKU TSUKI in zenkutsu dachi
MAE GERI Chudan 45º outside NAGASHI UKE, GYAKU TSUKI

Kata:

HEIAN YONDAN plus any previous lower level kata at examiners' discretion View Video
TAIKYOKU NIDAN URA plus any previous lower level kata at examiners' discretion