Some Thoughts on Yoshitaka

Yoshitaka Funakoshi (1906 – 1945)